Op verzoek van het kabinet/2e kamer en de staatssecretaris Toeslagen & Douane is een groep gedupeerde ouders samengesteld die zich speciaal inzet voor de mensen die in de problemen zijn gekomen met de kinderopvangtoeslag. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan staatssecretaris Toeslagen & Douane, Uitvoering Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst. De oudercommissie heeft op 15 maart 2023 de naamgeving vanuit het instellingsbesluit overgenomen en heet vanaf nu oudercommissie. De oudercommissie Kinderopvangtoeslag bestaat uit maximaal 12-14 ouders. Daarnaast is er een voorzitter, een ambtelijk secretaris en een coördinator. De voorzitter, de ambtelijk secretaris en de coördinator van het ouderpanel zijn aangesteld. Zij zijn zelf geen gedupeerde ouder en hebben de taak om de leden van de oudercommissie te ondersteunen.

De oudercommissie heeft niet als doel alle gedupeerde ouders te representeren, noch als doel om politieke en beleidsmatige discussies te voeren. De leden van de oudercommissie brengen het perspectief van gedupeerde ouders in, ten behoeve van de uitvoering van het herstel proces.

De oudercommissie vergadert twee keer per maand en zo nodig vaker. Ook overlegt de oudercommissie een keer per maand met beleidsmakers van verschillende ministeries, waarbij specifieke onderwerpen worden besproken. Dit gebeurt in werkgroepbijeenkomsten, waarin de oudercommissie haar visie, tips en voorstellen geeft over de oplossingen die zijn bedacht voor het herstel in zowel materiële als immateriële zin. Elk half jaar evalueert de oudercommissie het interne functioneren en de werkwijze van de verschillende werkgroepen.

De verschillende werkgroepen binnen het ouderpanel zijn:

Commissie Werkelijke Schade (CWS),

Fraude Signalering Verklaring (FSV),

Gedupeerde ouders in het Buitenland,

Herijking,

Kindregeling en leven op de rit,

Review brieven en communicatie,

Schuldenaanpak,

Uithuisgeplaatste kinderen,

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

WG Ondernemers (vanaf november 2022)

     

Deze werkgroepen worden door UHT steeds vaker vroegtijdig gepolst over hoe voorstellen eruit kunnen zien. Daarbij brengen de werkgroepen het ouderperspectief naar voren, ter verbetering van het voorstel.

Sinds december 2022 levert de oudercommissie input voor de Voortgangsrapportage van de Staatssecretaris, die middels een bijlage wordt toegevoegd aan het document wat aan de 2e Kamer wordt gestuurd. Dit gebeurt 2-4 keer per jaar